سال در مارکت

تجزیه و تحلیل فنی 14.08.18

EURUSD

این جفت زیر 1.1425 است. این ممکن است به دلیل اطلاعات مورد انتظار آماری اقتصادی مطلوب که امروز در آلمان و منطقه یورو منتشر می شود، دریافت شود.

این جفت زیر باندهای بولینگر پایین، بالاتر از SMA 5 و SMA 14 است. قدرت شاخص نسبی RSIبالاتر از منطقه فروش است و در حال رشد است. بورس هنوز اطلاعاتی نیست.

توصیه های بازرگانی:

اگر قیمت از 1.1425 عبور کند، رشد محلی به میزان 1.1515 امکان پذیر است.

Other reviews

Choose your language